പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Drusa glandulosa (Poir.) H.Wolff ex Engl.

 
Apiaceae 40 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Drusa glandulosa
Drusa glandulosa
Drusa glandulosa
Drusa glandulosa