പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gymnocarpos decandrus Forssk.

 
Caryophyllaceae 36 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gymnocarpos decandrus
Gymnocarpos decandrus
Gymnocarpos decandrus
Gymnocarpos decandrus