പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Herminium monorchis (L.) R.Br.

 
Orchidaceae 54 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Herminium monorchis
Herminium monorchis
Herminium monorchis
Herminium monorchis