പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hieracium aligerum Arv.-Touv. ex Zahn

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium aligerum

Hieracium alpinum L.

 
Asteraceae 32 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum

Hieracium amplexicaule L.

 
Asteraceae 186 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule

Hieracium anchodontum Arv.-Touv.

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium anchodontum
Hieracium anchodontum
Hieracium anchodontum
Hieracium anchodontum

Hieracium andryaloides Vill.

 
Asteraceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium andryaloides
Hieracium andryaloides
Hieracium andryaloides

Hieracium ardissonei Zahn

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium ardissonei
Hieracium ardissonei
Hieracium ardissonei
Hieracium ardissonei

Hieracium armerioides Arv.-Touv.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium armerioides

Hieracium atropictum Arv.-Touv. & Gaut.

 
Asteraceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium atropictum
Hieracium atropictum
Hieracium atropictum
Hieracium atropictum

Hieracium attracticaule Arv.-Touv.

 
Asteraceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium attracticaule
Hieracium attracticaule
Hieracium attracticaule
Hieracium attracticaule

Hieracium auricula L.

 
Asteraceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium auricula
Hieracium auricula
Hieracium auricula
Hieracium auricula

Hieracium berardianum Arv.-Touv.

 
Asteraceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium berardianum
Hieracium berardianum
Hieracium berardianum
Hieracium berardianum

Hieracium bifidum Kit.

 
Asteraceae 20 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium bifidum
Hieracium bifidum
Hieracium bifidum
Hieracium bifidum

Hieracium bocconei Griseb.

 
Asteraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei

Hieracium bornetii Burnat & Gremli

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium bornetii
Hieracium bornetii
Hieracium bornetii
Hieracium bornetii

Hieracium brunelliforme Arv.-Touv.

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium brunelliforme
Hieracium brunelliforme
Hieracium brunelliforme
Hieracium brunelliforme

Hieracium buglossoides Arv.-Touv.

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium buglossoides
Hieracium buglossoides
Hieracium buglossoides
Hieracium buglossoides

Hieracium bupleuroides C.C.Gmel.

 
Asteraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium bupleuroides
Hieracium bupleuroides
Hieracium bupleuroides
Hieracium bupleuroides

Hieracium caesioides Arv.-Touv.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium caesioides
Hieracium caesioides

Hieracium callianthum Arv.-Touv.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium callianthum

Hieracium candidum Scheele

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium candidum
Hieracium candidum
Hieracium candidum

Hieracium cantalicum Arv.-Touv.

 
Asteraceae 12 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium cantalicum
Hieracium cantalicum
Hieracium cantalicum
Hieracium cantalicum

Hieracium cerdanum Arv.-Touv.

 
Asteraceae 77 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum

Hieracium cerinthoides L.

 
Asteraceae 35 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium cerinthoides
Hieracium cerinthoides
Hieracium cerinthoides
Hieracium cerinthoides

Hieracium chaixianum Arv.-Touv. & Gaut.

 
Asteraceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium chaixianum
Hieracium chaixianum
Hieracium chaixianum
Hieracium chaixianum

Hieracium chloropsis Gren. & Godr.

 
Asteraceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis

Hieracium cinerascens Jord.

 
Asteraceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium cinerascens
Hieracium cinerascens
Hieracium cinerascens
Hieracium cinerascens

Hieracium compositum Lapeyr.

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium compositum
Hieracium compositum

Hieracium concinnum Jord.

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium concinnum
Hieracium concinnum

Hieracium constrictum Arv.-Touv.

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium constrictum
Hieracium constrictum

Hieracium dentatum Hoppe

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium dentatum
Hieracium dentatum

Hieracium dumosum Jord.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium dumosum
Hieracium dumosum
Hieracium dumosum

Hieracium eriophorum St.-Amans

 
Asteraceae 56 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum

Hieracium falcatum Arv.-Touv.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium falcatum

Hieracium farinulentum Jord.

 
Asteraceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium farinulentum
Hieracium farinulentum
Hieracium farinulentum
Hieracium farinulentum

Hieracium favratii Muret ex Gremli

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium favratii
Hieracium favratii

Hieracium fragile Jord.

 
Asteraceae 52 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium fragile
Hieracium fragile
Hieracium fragile
Hieracium fragile

Hieracium franconicum Griseb.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium franconicum
Hieracium franconicum
Hieracium franconicum

Hieracium fuscocinereum Norrl.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium fuscocinereum

Hieracium gariodianum Arv.-Touv.

 
Asteraceae 12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium gariodianum
Hieracium gariodianum
Hieracium gariodianum
Hieracium gariodianum

Hieracium gavellei de Retz

 
Asteraceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium gavellei
Hieracium gavellei
Hieracium gavellei
Hieracium gavellei

Hieracium glanduliferum Hoppe

 
Asteraceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium glanduliferum
Hieracium glanduliferum
Hieracium glanduliferum
Hieracium glanduliferum

Hieracium glaucinum Jord.

 
Asteraceae 821 488 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum

Hieracium glaucopsis Gren. & Godr.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium glaucopsis
Hieracium glaucopsis

Hieracium glaucum All.

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium glaucum
Hieracium glaucum

Hieracium hastile Arv.-Touv. & Gaut.

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hieracium hastile
Hieracium hastile

Hieracium hecatadenum Arv.-Touv. & Gaut.

 
Asteraceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hieracium hecatadenum
Hieracium hecatadenum
Hieracium hecatadenum
Hieracium hecatadenum
Loading...