പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Neottia cordata (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 193 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neottia cordata
Neottia cordata
Neottia cordata
Neottia cordata

Neottia nidus-avis (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 1,642 1,259 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.

 
Orchidaceae 2,238 1,536 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neottia ovata
Neottia ovata
Neottia ovata
Neottia ovata