പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Neottia cordata (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 172 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neottia cordata
Neottia cordata
Neottia cordata
Neottia cordata

Neottia nidus-avis (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 1,205 903 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.

 
Orchidaceae 1,600 1,095 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neottia ovata
Neottia ovata
Neottia ovata
Neottia ovata