പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco LC

 
Pinaceae 3,050 2,122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii

Pseudotsuga sinensis Dode VU

 
Pinaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Pseudotsuga sinensis
Pseudotsuga sinensis
Pseudotsuga sinensis