പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tolmiea menziesii (Pursh) Torr. & A.Gray

 
Saxifragaceae 14 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tolmiea menziesii
Tolmiea menziesii
Tolmiea menziesii
Tolmiea menziesii