പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tsuga canadensis (L.) Carrière NT

 
Pinaceae 766 496 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tsuga canadensis
Tsuga canadensis
Tsuga canadensis
Tsuga canadensis

Tsuga diversifolia (Maxim.) Mast. LC

 
Pinaceae 24 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tsuga diversifolia
Tsuga diversifolia
Tsuga diversifolia
Tsuga diversifolia

Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. LC

 
Pinaceae 819 586 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tsuga heterophylla
Tsuga heterophylla
Tsuga heterophylla
Tsuga heterophylla

Tsuga mertensiana (Bong.) Carrière LC

 
Pinaceae 49 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tsuga mertensiana
Tsuga mertensiana
Tsuga mertensiana
Tsuga mertensiana