Polynesia Perancis Tumbuhan Polynesia Perancis Teroka

Mirabilis jalapa L.

 
Nyctaginaceae 10,995 9,317 Observations
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa