Amazonia Plants of French Guiana Utforsk

Acrostichum

Acrostichum

86 66 Observasjoner
arter 2
Adiantopsis

Adiantopsis

3 1 Observasjon
arter 1
Adiantum

Adiantum

148 66 Observasjoner
arter 9
Ceratopteris

Ceratopteris

20 16 Observasjoner
arter 2
Hemionitis

Hemionitis

11 2 Observasjoner
arter 2
Pityrogramma

Pityrogramma

87 57 Observasjoner
arter 1
Pteris

Pteris

312 221 Observasjoner
arter 7