Japan Japan Utforsk

Ilex crenata Thunb.

 
Aquifoliaceae 178 135 Observasjoner
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata

Ilex latifolia Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 11 6 Observasjoner
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia

Ilex rotunda Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 24 20 Observasjoner
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda