French Polynesia Plants of French Polynesia Utforsk

Aristida

Aristida

44 30 Observasjoner
arter 1
Arundo

Arundo

1 815 1 406 Observasjoner
arter 1
Avena

Avena

871 730 Observasjoner
arter 1
Axonopus

Axonopus

49 42 Observasjoner
arter 1
Bambusa

Bambusa

173 26 Observasjoner
arter 3
Bothriochloa

Bothriochloa

1 1 Observasjon
arter 1
Brachiaria

Brachiaria

1 1 Observasjon
arter 1
Briza

Briza

215 176 Observasjoner
arter 1
Cenchrus

Cenchrus

2 134 1 690 Observasjoner
arter 7
Chloris

Chloris

155 104 Observasjoner
arter 2
Chrysopogon

Chrysopogon

18 11 Observasjoner
arter 2
Coix

Coix

225 134 Observasjoner
arter 1
Cortaderia

Cortaderia

2 145 1 750 Observasjoner
arter 1
Cymbopogon

Cymbopogon

503 455 Observasjoner
arter 1
Cynodon

Cynodon

1 289 996 Observasjoner
arter 1
Cyperus

Cyperus

2 299 1 866 Observasjoner
arter 11
Dactylis

Dactylis

5 428 4 363 Observasjoner
arter 1
Dactyloctenium

Dactyloctenium

211 137 Observasjoner
arter 1
Dendrocalamus

Dendrocalamus

96 52 Observasjoner
arter 1
Digitaria

Digitaria

99 70 Observasjoner
arter 4
Echinochloa

Echinochloa

1 283 807 Observasjoner
arter 2
Eleusine

Eleusine

412 267 Observasjoner
arter 1
Holcus

Holcus

3 117 2 428 Observasjoner
arter 1
Hordeum

Hordeum

1 865 1 618 Observasjoner
arter 1
Hyparrhenia

Hyparrhenia

19 10 Observasjoner
arter 1
Melinis

Melinis

311 233 Observasjoner
arter 1
Miscanthus

Miscanthus

1 1 Observasjon
arter 1
Oplismenus

Oplismenus

6 6 Observasjoner
arter 1
Oryza

Oryza

271 166 Observasjoner
arter 1
Paspalum

Paspalum

733 476 Observasjoner
arter 8
Poa

Poa

1 514 1 183 Observasjoner
arter 1
Saccharum

Saccharum

668 282 Observasjoner
arter 1
Sacciolepis

Sacciolepis

3 1 Observasjon
arter 1
Schizostachyum

Schizostachyum

9 4 Observasjoner
arter 1
Setaria

Setaria

2 105 1 474 Observasjoner
arter 4
Sorghum

Sorghum

1 215 952 Observasjoner
arter 2
Sporobolus

Sporobolus

236 115 Observasjoner
arter 3
Stenotaphrum

Stenotaphrum

211 159 Observasjoner
arter 1
Triticum

Triticum

2 075 1 790 Observasjoner
arter 1
Urochloa

Urochloa

97 47 Observasjoner
arter 3
Vulpia

Vulpia

136 91 Observasjoner
arter 1
Zea

Zea

1 616 1 296 Observasjoner
arter 1