French Polynesia Plants of French Polynesia Utforsk

Peperomia caperata Yunck.

 
Piperaceae 1 065 1 012 Observasjoner
Peperomia caperata
Peperomia caperata
Peperomia caperata
Peperomia caperata

Piper amalago L. LC

 
Piperaceae 10 6 Observasjoner
Piper amalago
Piper amalago
Piper amalago
Piper amalago

Piper nigrum L.

 
Piperaceae 260 167 Observasjoner
Piper nigrum
Piper nigrum
Piper nigrum
Piper nigrum