Ugress Ugress i landbruksområder i Europa Utforsk

Chenopodium album L.

Meldestokk
Amaranthaceae 11 979 9 396 Observasjoner
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

Fikenmelde
Amaranthaceae 539 414 Observasjoner
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium strictum Roth

Indiamelde
Amaranthaceae 111 55 Observasjoner
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum

Chenopodium vulvaria L.

Sildemelde
Amaranthaceae 411 305 Observasjoner
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria