Tropical Andes Rośliny z doliny La Paz Valley w Boliwii Explorer

Thlaspi arvense L.

Tobołki polne
Brassicaceae 1394 1080 Obserwacje
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense