French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br.

Freeway iceplant
Aizoaceae 5,206 4,487 Observations
Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze

New Zealand Spinach
Aizoaceae 625 485 Observations
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides