French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Plumeria obtusa L.

Singapore graveyard flower
Plumeria obtusa
Plumeria obtusa
Plumeria obtusa
Plumeria obtusa