French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Emilia fosbergii Nicolson

Florida tasselflower
Emilia fosbergii
Emilia fosbergii
Emilia fosbergii
Emilia fosbergii

Rudbeckia hirta L.

Black-eyed-susan
Rudbeckia hirta
Rudbeckia hirta
Rudbeckia hirta
Rudbeckia hirta

Sigesbeckia orientalis L.

Common St. Paul's wort
Sigesbeckia orientalis
Sigesbeckia orientalis
Sigesbeckia orientalis
Sigesbeckia orientalis

Sonchus asper (L.) Hill

Prickly Sow-thistle
Sonchus asper
Sonchus asper
Sonchus asper
Sonchus asper

Sonchus oleraceus L.

Smooth Sow-thistle
Sonchus oleraceus
Sonchus oleraceus
Sonchus oleraceus
Sonchus oleraceus
Loading...