French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Deparia petersenii (Kunze) M.Kato

Japanese false spleenwort
Athyriaceae 35 14 Observations
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii