French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Acacia dealbata Link

Silver Wattle
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Bauhinia variegata L.

Mountain ebony
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Cassia fistula L.

Golden shower
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula

Cassia grandis L.f.

Brazilian Cassia
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis

Clitoria ternatea L.

Asian pigeonwings
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Loading...