French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Aglaia odorata Lour.

Chinese perfume tree
Aglaia odorata
Aglaia odorata