French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Bixa orellana L. LC

Lipsticktree
Bixaceae 562 336 Observations
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana