French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Callisia repens (Jacq.) L.

Turtle vine
Commelinaceae 1,690 1,565 Observations
Callisia repens
Callisia repens
Callisia repens
Callisia repens