French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Duranta erecta L.

Golden dewdrops
Duranta erecta
Duranta erecta
Duranta erecta
Duranta erecta