French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Gomphrena globosa L.

Common globe amaranth
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa