French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Morus australis Poir.

Wild Korean mulberry
Morus australis
Morus australis
Morus australis