French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Plantago lanceolata L.

Narrow-leaf plantain
Plantago lanceolata
Plantago lanceolata
Plantago lanceolata
Plantago lanceolata

Plantago major L.

Common plantain
Plantago major
Plantago major
Plantago major
Plantago major