French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Polyscias fruticosa (L.) Harms

Teatree
Araliaceae 335 300 Observations
Polyscias fruticosa
Polyscias fruticosa
Polyscias fruticosa
Polyscias fruticosa

Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg

Dinnerplate-aralia
Araliaceae 537 437 Observations
Polyscias scutellaria
Polyscias scutellaria
Polyscias scutellaria
Polyscias scutellaria