French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Spondias mombin L. LC

Yellow mombin
Anacardiaceae 111 43 Observations
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin