Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. ᱔᱕ ᱑᱗ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Wolffia arrhiza ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Wolffia arrhiza ᱡᱚ
fruit
Wolffia arrhiza ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Wolffia arrhiza ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Wolffia arrhiza ᱮᱴᱟᱜ
other
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.
ᱱᱚᱨᱛᱷ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Araceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Wolffia Horkel ex Schleid.
ᱡᱟᱹᱛ
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • FORAGE
   • fodder
  • WEED
   ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
   Altitudes

   ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

   ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ

   Wolffia arrhiza ᱥᱟᱠᱟᱢ
   Wolffia arrhiza ᱥᱟᱠᱟᱢ
   Wolffia arrhiza ᱥᱟᱠᱟᱢ
   Wolffia arrhiza ᱥᱟᱠᱟᱢ

   ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ

   Wolffia arrhiza ᱥᱟᱠᱟᱢ
   Wolffia arrhiza ᱥᱟᱠᱟᱢ
   Wolffia arrhiza ᱥᱟᱠᱟᱢ
   Wolffia arrhiza ᱥᱟᱠᱟᱢ
   Wolffia arrhiza ᱥᱟᱠᱟᱢ
   Wolffia arrhiza ᱥᱟᱠᱟᱢ