Ziziphus jujuba Mill. ᱑᱐᱐ ᱑,᱘᱗᱑ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Ziziphus jujuba ᱵᱟᱦᱟ
flower
Ziziphus jujuba ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Ziziphus jujuba ᱡᱚ
fruit
Ziziphus jujuba ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Ziziphus jujuba ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Ziziphus jujuba Mill.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Rhamnaceae Juss.
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Ziziphus Mill.
ᱡᱟᱹᱛ
Ziziphus jujuba Mill.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ᱡᱚᱢᱟᱜ
   • ᱡᱚ ᱠᱚ
  • ᱥᱟᱦᱟᱱ
   • ᱥᱟᱦᱟᱱ
  • ᱡᱤᱱᱤᱥ
   • ᱢᱚᱱᱠᱟ
   • ᱠᱮᱢᱤᱠᱟᱞ ᱠᱚ
  • ᱨᱟᱱ
   • ᱞᱚᱠ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 1

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 8

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 7