Ziziphus mucronata Willd. ᱑᱐᱐ ᱗᱒ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Ziziphus mucronata ᱵᱟᱦᱟ
flower
Ziziphus mucronata ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Ziziphus mucronata ᱡᱚ
fruit
Ziziphus mucronata ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Ziziphus mucronata ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Ziziphus mucronata ᱮᱴᱟᱜ
other
Ziziphus mucronata Willd.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Rhamnaceae Juss.
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Ziziphus Mill.
ᱡᱟᱹᱛ
Ziziphus mucronata Willd.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 1

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 1

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 1