Ziziphus spina-christi (L.) Desf. ᱑᱐᱐ ᱗᱒ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Ziziphus spina-christi ᱵᱟᱦᱟ
flower
Ziziphus spina-christi ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Ziziphus spina-christi ᱡᱚ
fruit
Ziziphus spina-christi ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Ziziphus spina-christi ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Ziziphus spina-christi ᱮᱴᱟᱜ
other
Ziziphus spina-christi (L.) Desf.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Rhamnaceae Juss.
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Ziziphus Mill.
ᱡᱟᱹᱛ
Ziziphus spina-christi (L.) Desf.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ᱯᱚᱨᱭᱟᱵᱚᱨᱚᱬ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
   • ᱠᱟᱴᱚᱵ ᱠᱚᱵᱚᱡᱽ
   • ᱩᱢᱩᱞ / ᱚᱲᱟᱜ
  • ᱥᱟᱦᱟᱱ
   • ᱥᱟᱦᱟᱱ
  • ᱨᱟᱱ
   • ᱞᱚᱠ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 3

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 13

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 3