Chamaecrista nictitans (L.) Moench ᱑᱐᱐ ᱑᱐᱔ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Chamaecrista nictitans ᱵᱟᱦᱟ
flower
Chamaecrista nictitans ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Chamaecrista nictitans ᱡᱚ
fruit
Chamaecrista nictitans ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Chamaecrista nictitans ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Chamaecrista nictitans ᱮᱴᱟᱜ
other
Chamaecrista nictitans (L.) Moench
ᱠᱮᱨᱮᱵᱤᱭᱟᱹᱱ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Fabaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Chamaecrista
ᱡᱟᱹᱛ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 7

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 19

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 19