Albizia carbonaria Britton ᱕᱕ ᱑᱕ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Albizia carbonaria ᱵᱟᱦᱟ
flower
Albizia carbonaria ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Albizia carbonaria ᱡᱚ
fruit
Albizia carbonaria ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Albizia carbonaria ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Albizia carbonaria ᱮᱴᱟᱜ
other
Albizia carbonaria Britton
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Fabaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Albizia
ᱡᱟᱹᱛ
Albizia carbonaria Britton
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ᱯᱚᱨᱭᱟᱵᱚᱨᱚᱬ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
   • ᱠᱟᱴᱚᱵ ᱠᱚᱵᱚᱡᱽ
   • ᱩᱢᱩᱞ / ᱚᱲᱟᱜ
  • ᱠᱷᱩᱨᱟᱹᱠ
   • ᱪᱟᱨᱟ
  • ᱥᱟᱦᱟᱱ
   • ᱥᱟᱦᱟᱱ
  • ᱡᱤᱱᱤᱥ
   • ᱠᱟᱴᱷ

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 7

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 3

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 5