Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart᱑᱕ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Albizia niopoides ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Albizia niopoides ᱡᱚ
fruit
Albizia niopoides ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Albizia niopoides ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Albizia niopoides ᱮᱴᱟᱜ
other
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Fabaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Albizia
ᱡᱟᱹᱛ
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ
ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
 • ᱯᱚᱨᱭᱟᱵᱚᱨᱚᱬ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ
  • ᱩᱢᱩᱞ / ᱚᱲᱟᱜ
 • ᱠᱷᱩᱨᱟᱹᱠ
  • ᱪᱟᱨᱟ
 • ᱡᱤᱱᱤᱥ
  • ᱠᱟᱴᱷ

ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 2

Albizia niopoides ᱥᱟᱠᱟᱢ
Albizia niopoides ᱥᱟᱠᱟᱢ

ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 1

Albizia niopoides ᱥᱟᱠᱟᱢ

ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 3

Albizia niopoides ᱥᱟᱠᱟᱢ
Albizia niopoides ᱥᱟᱠᱟᱢ
Albizia niopoides ᱥᱟᱠᱟᱢ