Chiococca pachyphylla Wernham ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ

Chiococca pachyphylla ᱵᱟᱦᱟ
flower
Chiococca pachyphylla ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Chiococca pachyphylla ᱮᱴᱟᱜ
other
Chiococca pachyphylla Wernham
ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Rubiaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Chiococca
ᱡᱟᱹᱛ
Chiococca pachyphylla Wernham
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ
  ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
  Altitudes
  Observations per year

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ

  Chiococca pachyphylla ᱵᱟᱦᱟ