Cosmibuena macrocarpa (Benth.) Klotzsch ex Walp. ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ

Cosmibuena macrocarpa ᱵᱟᱦᱟ
flower
Cosmibuena macrocarpa ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Cosmibuena macrocarpa ᱮᱴᱟᱜ
other
Cosmibuena macrocarpa (Benth.) Klotzsch ex Walp.
ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Rubiaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Cosmibuena
ᱡᱟᱹᱛ
Cosmibuena macrocarpa (Benth.) Klotzsch ex Walp.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
    IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
    ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
    ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 1