Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. ᱑᱙ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Jacaratia spinosa ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Jacaratia spinosa ᱡᱚ
fruit
Jacaratia spinosa ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Jacaratia spinosa ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Jacaratia spinosa ᱮᱴᱟᱜ
other
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.
ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Caricaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Jacaratia
ᱡᱟᱹᱛ
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ᱡᱤᱱ ᱥᱨᱚᱛ
   • ᱜᱮᱱᱮᱴᱤᱠ ᱟᱫᱮᱨ

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 3

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 6