Struthanthus hartwegii (Benth.) Standl. ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Struthanthus hartwegii ᱮᱴᱟᱜ
other
Struthanthus hartwegii (Benth.) Standl.
ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Loranthaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Struthanthus
ᱡᱟᱹᱛ
Struthanthus hartwegii (Benth.) Standl.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 8