Turnera ulmifolia L. ᱑᱐᱐ ᱑,᱑᱗᱓ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Turnera ulmifolia ᱵᱟᱦᱟ
flower
Turnera ulmifolia ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Turnera ulmifolia ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Turnera ulmifolia ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Turnera ulmifolia ᱮᱴᱟᱜ
other
Turnera ulmifolia L.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Passifloraceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Turnera
ᱡᱟᱹᱛ
Turnera ulmifolia L.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ᱯᱚᱨᱭᱟᱵᱚᱨᱚᱬ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
   • ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 2

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 25

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 23