ᱪᱮᱣᱮᱱᱮᱥ ᱪᱮᱣᱮᱱᱮᱥ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱨᱠ ᱨᱤᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱥᱟ

᱒,᱔᱑᱒ / ᱒,᱔᱙᱑

ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱭᱟᱛᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ / ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚ

᱗᱙᱗ / ᱒,᱓᱐᱐

ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ / ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ

᱓,᱗᱘᱕ / ᱕,᱓᱓᱐

ᱴᱷᱤᱠ ᱧᱮᱧᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ / ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

᱒᱑᱐,᱐᱔᱒

ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ