Albizia forbesii Benth.᱔᱖ ᱑᱐ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Albizia forbesii ᱵᱟᱦᱟ
flower
Albizia forbesii ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Albizia forbesii ᱡᱚ
fruit
Albizia forbesii ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Albizia forbesii ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Albizia forbesii Benth.
ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Fabaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Albizia
ᱡᱟᱹᱛ
Albizia forbesii Benth.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ

ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 1

Albizia forbesii ᱵᱟᱦᱟ