Carissa bispinosa (L.) Desf. ᱑᱐᱐ ᱑᱕ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Carissa bispinosa ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Carissa bispinosa ᱡᱚ
fruit
Carissa bispinosa ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Carissa bispinosa ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Carissa bispinosa (L.) Desf.
ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Apocynaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Carissa
ᱡᱟᱹᱛ
Carissa bispinosa (L.) Desf.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
    IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
    ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
    ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 3