Ochna serrulata Walp. ᱔᱘᱔ ᱓᱓᱔ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Ochna serrulata ᱵᱟᱦᱟ
flower
Ochna serrulata ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Ochna serrulata ᱡᱚ
fruit
Ochna serrulata ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Ochna serrulata ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Ochna serrulata ᱮᱴᱟᱜ
other
Ochna serrulata Walp.
ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Ochnaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Ochna
ᱡᱟᱹᱛ
Ochna serrulata Walp.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ
  ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
  ᱥᱚᱨᱚᱥ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱚᱥ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯᱤᱭᱟᱹᱠᱚ
  ᱟᱞᱴᱤᱴᱭᱩᱰ
  Frequency of occurrence of the species in the observations feed

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 1

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 13