Olea capensis L. ᱑᱖ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Olea capensis ᱵᱟᱦᱟ
flower
Olea capensis ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Olea capensis ᱡᱚ
fruit
Olea capensis ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Olea capensis ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Olea capensis L.
ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Oleaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Olea
ᱡᱟᱹᱛ
Olea capensis L.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ᱡᱤᱱᱤᱥ
   • ᱠᱟᱴᱷ

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 1