ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱡᱚᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚᱥᱟ

᱒᱙᱐ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱭᱟᱛᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ

᱒᱙᱐ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚ

᱑,᱓᱓᱒ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ

᱗,᱑᱒᱘ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ

᱒᱗᱒,᱐᱐᱗ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ
᱓,᱑᱗᱐ observations shared in this flora

᱑,᱔᱗᱖ ᱴᱷᱤᱠ ᱧᱮᱧᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

᱓᱓,᱒᱙᱙ pl@ntNet observations matching this flora

᱕᱐,᱙᱙᱓ pl@ntNet images matching this flora