ᱫᱚᱥᱟ
ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ
ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱡᱚᱨ ᱫᱟᱨᱮ

ᱫᱚᱥᱟ
᱒᱘᱗ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱭᱟᱛᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ
᱒᱙᱐ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚ
᱑,᱗᱕᱙ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
᱑᱐,᱒᱖᱙ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯ ᱠᱚ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
᱓,᱗᱓᱙ observations shared in this flora
᱑,᱖᱗᱖ ᱴᱷᱤᱠ ᱧᱮᱧᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ
᱔᱑,᱑᱓᱔ pl@ntNet observations matching this flora
᱖᱑,᱕᱔᱒ pl@ntNet images matching this flora