Brasenia schreberi J.F.Gmel.᱑᱒ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Brasenia schreberi ᱵᱟᱦᱟ
flower
Brasenia schreberi ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Brasenia schreberi ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Brasenia schreberi J.F.Gmel.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Cabombaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Brasenia
ᱡᱟᱹᱛ
Brasenia schreberi J.F.Gmel.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ

ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 3

Brasenia schreberi ᱵᱟᱦᱟ
Brasenia schreberi ᱵᱟᱦᱟ
Brasenia schreberi ᱵᱟᱦᱟ