Cabomba caroliniana A.Gray᱖᱑ ᱔᱓ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ
flower
Cabomba caroliniana ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Cabomba caroliniana ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Cabomba caroliniana ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Cabomba caroliniana ᱮᱴᱟᱜ
other
Cabomba caroliniana A.Gray
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Cabombaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Cabomba
ᱡᱟᱹᱛ
Cabomba caroliniana A.Gray
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)

ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 6

Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ
Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ
Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ
Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ
Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ
Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ

ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 3

Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ
Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ
Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ

ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 3

Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ
Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ
Cabomba caroliniana ᱵᱟᱦᱟ