Ilex sugerokii Maxim. ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ

Ilex sugerokii ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Ilex sugerokii ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Ilex sugerokii Maxim.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Aquifoliaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Ilex
ᱡᱟᱹᱛ
Ilex sugerokii Maxim.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
    IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
    ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
    ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 1